Adam Pavlíček

Kytarová škola pro 3. ročník / Guitar School - Third Year of Study

Notovna.cz

kapitoly / chapters


V rukou nyní držíte 3. díl Kytarové školy, který je vhodný přibližně pro třetí rok studia hry na klasickou kytaru. Pod vedením učitele na základní umělecké škole nebo v jiné instituci se žák(yně) učí hrát souzvuk tří tónů v různých variantách, trénuje arpeggio a hru v páté poloze na hmatníku. Svoji kreativitu rozvíjí v kapitole Improvizace a učí se techniky jako je staccato, flažolety a užívání dynamiky. Studuje přednesové skladby, které kombinují vše, co se naučil v předchozích kapitolách a trénuje schopnost souhry ve skladbách pro dvě a tři kytary. Tento díl obsahuje také výuku akordických hmatů a doprovodných rytmů. Stupnice vhodné pro jednotlivé ročníky najdete ve všech dílech. K učebnici jsem vytvořil online podporu ve formě videí, MP3 a překladu všech textů do angličtiny. K online podpoře, která je zcela zdarma, se dostanete pomocí QR kódů nebo jsou dostupné na webu adampavlicek.cz/kytarovaskola.

In your hands you are holding Volume 3 of the Guitar School, which is mostly suitable for the third year of classical guitar study. Under the guidance of a teacher at an elementary art school or another institution, the pupils learn to play three tones in harmony in different ways, practise arpeggio and play in the fifth position on the fretboard. They develop their creativity in the Improvisation chapter, and learn techniques such as staccato, flageolet tones and the use of dynamics. They study concert compositions that combine everything they have learned in previous chapters and practise the ability to play with other players in pieces for two or three guitars. This volume also includes the teaching of chords and accompanying rhythms. Scales suitable for individual years of study can be found in all volumes. I have created online materials that complement the book such as videos, MP3s, and English translations of all texts. The online support, which is completely free, can be accessed via QR codes or is available on adampavlicek.cz/guitarschool.